238125 – Numerical Algorithms M – Winter 2022/2023

אלגוריתמים נומריים מ’ (238125) – קורס ייעודי לתלמידי מוסמכים

חורף 2022/2023

פרופ’ מיכאל אלעד מרצה
3 נקודות נקודות זכות
כמו אלו של 234125 מקצועות קדם
234125 מקצוע חופף
זהה לזה של 234125 סילבוס
הרשמה רגילה ולאחר מכן אישורו של מרצה הקורס מדיניות רישום
זהו קורס חופף לחלוטין לקורס אלגוריתמים נומריים שנלמד במסגרת לימודי הסמכה במדעי המחשב (234125). קורס זה נועד לתלמידי מוסמכים שלא למדו אותו, אם בשל הגיעם מאוניברסיטאות אחרות או בשל מסלול לימודים שלא חייב קורס זה תיאור הקורס
ההרצאות, התרגולים וגם תרגילי הבית יהיו זהים כולם לאלו שמועברים בקורס החופף, 234125, שירוץ באותו סמסטר. כחלופה לבחינה הסופית יבוצע פרויקט על מאמר נבחר שמעשיר את אחד הנושאים שנלמדו בקורס, מימושו ואפשרות להרחבותיו. פרויקט זה יסתיים בבניית מצגת בסגנון אלו שמועברות בהרצאות, העברת הרצאה על הנושא, וכתיבת דו”ח סופי לסיכום העבודה ותפוקותיה. מבנה הקורס
ניתן לבחור מאמר ממגוון עיתונים העוסקים באלגברה ליניארית נומרית – ראו רשימה זו כדוגמה מאמרים לפרויקט
מאוני – 15% ייקבעו עפ”י תרגילי הבית, ו- 85% ייקבעו לפי איכות הפרויקט וההרחבות של המאמר, השקפים שהוכנו, ההרצאה שהועברה, והדו”ח הסופי. ציון הקורס
בשבוע הראשון לסמסטר יתקיים מפגש התנעה (וירטואלי) של הקורס ובו נבהיר את דרך התנהלותו. לאחר מכן יתקיימו מפגשים אישיים בלבד עם מרצה הקורס, אם עולות שאלות בקשר לחומרי הקורס, ובשלב של בחירת המאמר לפרויקט.

קישור למפגש ראשון: https://technion.zoom.us/j/95295394757

מפגש שבועי

 

* הפרטים בדף זה (כגון מדיניות הרישום, הקורס החופף, מבנה הציון ועוד) אינם סופיים ועשויים להשתנות